0974 009 892

Hướng dẫn tải và cài đặt phần mềm WISE EYE MIX 3

phần mềm Wise Eye Mix 3 là phiên bản mới nhất của Wise Eye, ở phiên bản này được tích hợp một dịch vụ máy chủ để tương thích với tính năng cloud (ADMS) của máy dòng máy chấm công mới như các dòng máy chấm công khuôn mặt Visual Light.

Chuẩn bị tải Wise Eye Mix 3

Phần mềm Wise Eye Mix 3 download tại địa chỉ:

  • Link download phần mềm máy chấm công: Google Driver
  • Máy tính để cài phần mềm
  • Máy chấm công đã kết nối với mạng lan

Cài đặt phần mềm

Bước 1 :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.